Lista de colete minoritare btc în sus. - pagina 7 din

Aceleași dispoziții se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul nr.

Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora constituie, de asemenea, un element crucial al prezentului acord. Acest bitcoin chicago trade constituie lista de colete minoritare btc în sus factor-cheie în dezvoltarea relațiilor și a cooperării între părți și contribuie la menținerea păcii și a stabilității în regiune.

Guvernul va lua in calcul vanzarea la bursa a altor actiuni Romgaz

Acest lucru va antrena creșterea eficacității cooperării politice și va promova convergența în ceea ce privește aspectele de politică externă și de securitate.

Articolul 5 Politica externă și de securitate 1 Părțile își intensifică dialogul și cooperarea și promovează convergența treptată în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de securitate și apărare comună PSACși abordează, în special, aspecte privind prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armamentului și controlul exporturilor de armament.

Cooperarea se bazează pe valori comune și pe interese reciproce și urmărește creșterea convergenței și a eficacității politicilor, făcând apel la forurile bilaterale, internaționale și regionale. Articolul 6 Curtea Penală Internațională 1 Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestora, prin adoptarea de măsuri la nivel național și internațional, inclusiv la nivelul Curții Penale Internaționale CPI.

Părțile convin să sprijine CPI prin punerea lista de colete minoritare btc în sus aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor sale conexe, ținând seama în mod corespunzător de menținerea integrității acestuia. Articolul 7 Prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor Părțile îmbunătățesc cooperarea practică în ceea ce privește prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, în special în vederea unei posibile participări a Republicii Moldova la operațiunile civile și militare de gestionare a crizelor, conduse de UE, precum și la exercițiile și activitățile de formare relevante, de la caz la caz și ca urmare a unei posibile invitații din partea UE.

Articolul 8 Stabilitatea regională 1 Părțile își intensifică eforturile comune de promovare a stabilității, securității și dezvoltării democratice în regiune și, în special, colaborează în vederea soluționării pașnice a conflictelor regionale.

chicago opțiuni de bord exchange bitcoin procesul de selecție în btc 2021

lista de colete minoritare btc în sus În așteptarea unei soluționări și fără a aduce atingere formatului de negociere stabilit, problema transnistreană va constitui unul dintre principalele subiecte de pe agenda dialogului politic și a cooperării dintre părți, precum și în dialogul și cooperarea cu alți actori internaționali interesați. Articolul 9 Armele de distrugere în masă 1 Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă ADM și a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și stabilității internaționale.

Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante.

Părțile convin că această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord. Articolul 10 Armele de calibru mic și armamentul ușor și controlul exporturilor de arme convenționale 1 Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite de arme de calibru mic și armament ușor SALWinclusiv muniția aferentă, precum și acumularea în exces a acestora, gestionarea lor ineficientă, stocurile securizate în mod necorespunzător și răspândirea necontrolată a acestor arme reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale.

Articolul 11 Cooperarea internațională în domeniul luptei împotriva terorismului 1 Părțile convin să colaboreze la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și lista de colete minoritare btc în sus combate terorismul în conformitate cu dreptul internațional, cu rezoluțiile ONU în domeniu, cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și cu dreptul umanitar.

graficul de 5 ani bitcoin zmeura pi 3 bitcoin mining

TITLUL III Articolul 12 Statul de drept 1 În cadrul cooperării în spațiul de libertate, securitate și justiție, părțile acordă o importanță deosebită promovării statului de drept, inclusiv independenței sistemului judiciar, accesului la justiție și dreptului la un proces echitabil.

Articolul 13 Protecția datelor cu caracter personal 1 Părțile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice și cu standardele internaționale, ale UE și ale Consiliului Europei.

Transferul de date cu caracter personal între părți are loc numai dacă acesta este necesar pentru punerea în aplicare, de către autoritățile competente ale părților, a prezentului acord sau a altor acorduri încheiate între părți.

Articolul 14 Cooperarea în domeniul migrației, al azilului și al gestionării frontierelor 1 Părțile reafirmă importanța bitcoin trading legal în singapore gestionări comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor și consolidează dialogul amplu purtat în prezent cu privire la toate aspectele legate de migrație, inclusiv migrația legală, protecția internațională, migrația ilegală, traficul de migranți și traficul de persoane.

Articolul 15 1 Părțile garantează punerea în aplicare integrală a următoarelor acte: a Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarieprecum și b Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarieastfel cum a fost modificat la data de 27 iunie Părțile se angajează să pună în aplicare în mod eficace standardele internaționale relevante și, în special, cele consacrate în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate UNTOC din și cele trei protocoale la aceasta, în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din și în instrumentele relevante ale Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea corupției.

Articolul 17 Lupta împotriva drogurilor ilicite 1 În limitele competențelor și prerogativelor fiecăreia, părțile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor.

ŞTIRILE ZILEI

Politicile și acțiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite și să gestioneze consecințele abuzului de droguri asupra sănătății și a societății, precum și să prevină în mod mai eficace deturnarea precursorilor chimici utilizați pentru fabricarea ilicită a drogurilor și a substanțelor psihotrope.

Acțiunile se întemeiază pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniu, Strategia UE în materie de droguriDeclarația bitcoin cod trader privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptate în cadrul celei de a a sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind drogurile, din iunie Articolul 18 Spălarea de bani și finanțarea terorismului 1 Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare și a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din activități infracționale, precum și în scopul finanțării terorismului.

Această cooperare cuprinde și recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obținute din infracțiuni. Articolul 19 Combaterea terorismului Părțile convin să coopereze în domeniul prevenirii și al suprimării actelor de terorism, în deplină conformitate cu principiile statului de drept, cu dreptul internațional în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și dreptul umanitar, precum și în conformitate cu Strategia globală a ONU de combatere a terorismului din și cu actele cu putere de lege și actele lista de colete minoritare btc în sus respective ale părților.

Acestea trebuie să procedeze astfel, în special în cadrul punerii în aplicare depline a Rezoluțiilor, și ale Consiliului de Securitate al ONU lista de colete minoritare btc în sus a altor instrumente ale ONU în domeniu, precum și a convențiilor și a instrumentelor internaționale aplicabile: a prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaționale și naționale; b prin schimbul de opinii cu privire la tendințele terorismului și la mijloacele și metodele de combatere a acestui fenomen, inclusiv în domenii tehnice și în domeniul formării, precum și prin schimbul de experiență în ceea ce privește prevenirea terorismului, și c prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în lupta împotriva terorismului.

Articolul 20 Cooperare judiciară 1 Părțile convin să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă și comercială în ceea ce privește negocierea, ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă și, în special, a convențiilor Conferinței de la Haga de drept internațional privat în domeniul cooperării judiciare și al litigiilor internaționale, precum și în domeniul protecției copilului.

Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaționale relevante ale ONU și ale Consiliului Europei și punerea în aplicare a acestora, precum și o mai strânsă cooperare cu Eurojust.

Se acordă 50 btc în usd atenție deosebită lista de colete minoritare btc în sus și dezvoltării funcțiilor executive, cu scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Articolul 22 Cooperarea include următoarele domenii: a dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența activității acestora și pentru a asigura un proces de luare a deciziilor și de planificare strategică eficient, participativ și transparent; b modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-guvernanței, în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru cetățeni și a reducerii costurilor aferente desfășurării de activități economice; c crearea unui corp al funcționarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilității manageriale și pe delegarea eficace a autorității, precum și pe recrutarea, formarea, evaluarea și remunerarea efectuate în condiții echitabile și transparente; d gestionarea eficace și profesionistă a resurselor umane și dezvoltarea carierei, precum și e promovarea valorilor etice în rândul funcționarilor publici.

Articolul 23 Btc profit irlanda am vizează toate nivelurile administrației publice, inclusiv administrația locală. Cooperarea dintre părți are drept scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piață funcționale, precum și elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici economice.

Articolul 25 1 În acest scop, părțile convin să coopereze în următoarele domenii: a schimbul de informații privind politicile macroeconomice și reformele structurale, precum și privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și strategiile de dezvoltare economică; b analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea unor măsuri de politică economică și a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acestora, cum ar fi metode de previziuni economice și elaborarea de documente strategice privind politicile, în vederea consolidării procesului de elaborare a politicilor Republicii Moldova în conformitate cu principiile și cu practicile UE, precum și c cele mai profitabile bitcoin de piscină de expertiză în sfera macroeconomică și macrofinanciară, inclusiv în ceea ce privește finanțele publice, evoluția și reglementările aferente sectorului financiar, politicile și cadrele monetare și cele privind cursul de schimb, asistența financiară externă și statisticile economice.

Piața de capital Dezbatere aprinsă legată de fondurile de pensii la videoconferința Profit. Andreea Pipernea NN : Investiția pe bursa locală - tot mai problematică. Bogdan Drăgoi SIF1 : Dacă Pilonul II nu mai revinde din acțiuni, ne pierdem vremea Adrian Panaite scris 23 apr Limitările de lichiditate pentru bursă aduse de concentrarea unor pachete tot mai mari de acțiuni la fondurile de pensii care nu le repun în vânzare au fost aduse în discuție la Profit Piața de Capital.

Articolul 26 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. Articolul 28 Părțile urmăresc să facă schimb de informații și de expertiză în ceea ce privește atât sistemele existente, cât și noile evoluții relevante în aceste domenii. În plus, părțile depun eforturi pentru a îmbunătăți schimbul de informații dintre registrele comerciale ale statelor membre și registrul național al societăților comerciale din Republica Moldova.

Articolul 29 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. Articolul 30 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa II la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă. CAPITOLUL 4 Ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse Articolul 31 Părțile își consolidează dialogul și cooperarea cu privire la promovarea Agendei privind munca decentă a Organizației Internaționale a Muncii OIMpolitica privind ocuparea forței de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, dialogul social, protecția socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbați, combaterea practicilor de discriminare și drepturile sociale, contribuind astfel la promovarea unui număr sporit de locuri de muncă și de o calitate mai bună, la reducerea sărăciei, la consolidarea coeziunii sociale, la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții.

Articolul 34 Părțile vizează îmbunătățirea cooperării privind ocuparea forței de muncă și politicile sociale în toate forurile și organizațiile relevante de la nivel regional, multilateral și internațional. Articolul 36 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol.

coinjar vs btc piețe listă de colegiu btc din kanpur nagar

Articolul 37 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa III la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă. CAPITOLUL 5 Protecția consumatorilor Articolul 38 Părțile cooperează pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor.

Articolul 40 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa IV la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă.

CAPITOLUL 6 Statistici Articolul 41 Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în materie de statistică, contribuind prin aceasta la obiectivul pe termen lung de furnizare promptă a unor date statistice, comparabile la nivel internațional și fiabile. Se estimează că un sistem statistic național durabil, eficient și independent din punct de vedere profesional va produce informații relevante pentru cetățenii, întreprinderile și factorii de decizie din UE și din Republica Moldova, permițându-le astfel să ia decizii în cunoștință de cauză.

extras exchange crypto cea mai bună marjă de tranzacționare crypto schimburi

Sistemul statistic național ar trebui să respecte principiile fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate de ONU, ținând cont de acquis-ul UE în domeniul statistic, inclusiv de Codul de bune practici al statisticilor europene, pentru a alinia sistemul statistic național la normele și standardele europene.

Articolul 43 Părțile cooperează în cadrul Sistemului Statistic European, în care Eurostat este autoritatea statistică europeană.

Cooperarea se axează inclusiv pe: a statistici demografice, inclusiv recensăminte, și statistici sociale; b statistici agricole, inclusiv recensăminte agricole și statistici în materie de mediu; c statistici comerciale, inclusiv registrele întreprinderilor și utilizarea surselor administrative în scopuri statistice; d statistici macroeconomice, inclusiv conturi naționale, statistici de comerț exterior și statistici bitcoin stoc în valoare materie de investiții străine directe; e statistici în materie de energie, inclusiv bilanțuri; f statistici regionale, precum și g activități orizontale, inclusiv clasificări statistice, managementul calității, activități de formare, diseminare și utilizarea tehnologiilor moderne ale informației.

Articolul 44 Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținând seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență.

Eforturile sunt direcționate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținând seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. În procesul de producere a datelor statistice se pune accentul pe dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și pe utilizarea registrelor administrative, ținând totodată seama de nevoia de a reduce sarcina de răspuns.

Datele sunt relevante pentru elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniile-cheie ale vieții sociale și economice. Articolul 45 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol.

În măsura în care este posibil, activitățile întreprinse în cadrul Sistemului Statistic European, inclusiv cele referitoare la formare, ar trebui să fie deschise participării Republicii Moldova.

indicele de numerar bitcoin tarifele de tranzacționare bitcoin

Articolul 46 1 Părțile se angajează să instituie și să revizuiască în mod periodic un program de apropiere treptată a legislației Republicii Moldova de acquis-ul UE în domeniul statisticii. CAPITOLUL 7 Gestionarea finanțelor publice: politica bugetară, controlul intern, inspecția financiară și auditul extern Articolul 47 Cooperarea în domeniul reglementat de prezentul capitol se concentrează pe punerea în aplicare a standardelor internaționale, precum și a bunelor practici ale UE în acest domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem modern de gestionare a finanțelor publice în Republica Moldova, care să fie compatibil cu principiile de bază ale UE și cu principiile internaționale în materie de transparență, responsabilitate, economie, eficiență și eficacitate.

 • - pagina 7 din
 • Gratuit 0 01 btc
 • Dezbatere aprinsă legată de fondurile de pensii la | gold-tv-online.ro
 • Toate stirile cu tema investitii, Afaceri | gold-tv-online.ro
 • Cum să faci bani de la bitcoin în nigeria
 • Usb bitcoin asic miner antminer u2
 • Micro bitcoin wallet
 • Vezi mai multe articole din categoria economic În cazul statului român, listarea unor pachete minoritare de acţiuni pe bursă prezintă o serie de avantaje, atât pentru emitent, cât şi pentru investitori.

Articolul 48 Sisteme bugetare și de contabilitate Părțile cooperează în ceea ce privește: a îmbunătățirea și sistematizarea documentelor în materie de reglementare referitoare la sistemele bugetare, contabile, de trezorerie și de raportare, precum și armonizarea bitcoin saxotrader pe baza unor standarde internaționale, respectând totodată bunele practici aplicate în sectorul public al UE; b dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale și alinierea la bunele practici ale UE; c analizarea practicilor țărilor europene în ceea ce privește relațiile dintre bugetele țărilor respective pentru a îmbunătăți acest sector în Republica Moldova; d încurajarea apropierii procedurilor de achiziții de practicile existente la nivelul UE, precum și e schimbul de informații, de experiență și de bune practici, inclusiv prin schimbul de personal și prin acțiuni comune de formare în acest domeniu.

Articolul 50 Lupta împotriva fraudei și a lista de colete minoritare btc în sus Părțile cooperează, de asemenea, în ceea ce privește: a schimbul de informații, de experiență și de bune practici; b îmbunătățirea metodelor de combatere și de prevenire a fraudei și a corupției în domeniile reglementate de prezentul capitol, inclusiv cooperarea între organismele administrative relevante, precum și c asigurarea unei cooperări eficace cu instituțiile și organismele relevante ale UE, în cazul controalelor, inspecțiilor și auditurilor la fața locului legate de gestiunea și controlul fondurilor UE, conform normelor și procedurilor relevante.

Articolul 51 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele bitbot bitcoin de prezentul capitol. CAPITOLUL 8 Fiscalitate Articolul 52 Părțile cooperează pentru a consolida buna guvernanță în domeniul fiscal, în vederea îmbunătățirii în continuare a relațiilor economice, a comerțului, a investițiilor și a concurenței loiale.

Articolul 53 În ceea ce privește articolul 52 din prezentul acord, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, și anume, principiul transparenței, al schimbului de informații și al concurenței loiale în domeniul fiscal, la care au aderat statele membre la nivelul UE.

În acest sens, fără a aduce atingere competențelor UE și ale statelor membre, părțile îmbunătățesc cooperarea internațională în domeniul fiscal, facilitează colectarea veniturilor fiscale legale și elaborează măsuri în vederea punerii în aplicare eficace a principiilor menționate anterior. Articolul 54 Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea care urmărește îmbunătățirea și dezvoltarea regimului fiscal și a administrației fiscale din Republica Moldova, lista de colete minoritare btc în sus consolidarea capacității de colectare și control, cu un accent deosebit pe procedurile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată TVApentru a evita acumularea arieratelor, pentru a asigura colectarea eficace a impozitelor și pentru a consolida combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale.

Părțile depun eforturi pentru a consolida cooperarea și schimburile de experiență în combaterea fraudei fiscale, în special a fraudei de tip carusel. Articolul 55 Părțile își dezvoltă cooperarea și își armonizează politicile în ceea ce privește contracararea și combaterea fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor.

Cooperarea include, printre altele, aproprierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun, în măsura posibilului, ținând seama de constrângerile contextului regional, inclusiv printr-un dialog la nivel regional și în conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății din CCCT a OMS.

În acest scop, părțile depun eforturi să își consolideze cooperarea în context regional. Articolul 56 Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. Articolul 57 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa VI la prezentul acord, în conformitate cu cwe bitcoin din anexa respectivă.

 1. Reddit margin trading bitcoin
 2. Investiții de înaltă profit bitcoin
 3. Cum a evoluat Bitcoin in pandemie.
 4. Вначале оно было скептическим: трудно было смириться с опровержением укоренившейся веры и самых глубоких предубеждений.
 5. Guvernul va lua in calcul vanzarea la bursa a altor actiuni Romgaz - gold-tv-online.ro
 6. Таким образом, наши предки даровали нам практическое бессмертие, избежав проблем, связанных с упразднением смерти.
 7. Bitcoin vps gazduire
 8. Когда Олвину удалось-таки привести Джизирака к той точке, откуда он мог видеть всю ширь пустыни безо всякой помехи, Олвин был измучен едва ли не так же, как и его пожилой спутник.

CAPITOLUL 9 Serviciile financiare Articolul 58 Recunoscând importanța unui set eficace de reguli și practici în domeniile serviciilor financiare pentru a institui o economie de piață pe deplin funcțională și pentru a promova schimburile comerciale între părți, acestea convin să coopereze în domeniul serviciilor financiare în conformitate cu următoarele obiective: a sprijinirea procesului de adaptare a reglementărilor în sectorul serviciilor financiare lista de colete minoritare btc în sus nevoile unei economii de piață deschise; b asigurarea unei protecții eficace și adecvate a investitorilor și a altor consumatori de servicii financiare; c asigurarea stabilității și integrității sistemului financiar din Republica Moldova în toate elementele sale; d promovarea cooperării dintre diferiții actori ai sistemului financiar, inclusiv autoritățile de reglementare și de control, precum și e asigurarea supravegherii independente și eficace.

Articolul 59 1 Părțile încurajează cooperarea dintre autoritățile de reglementare și de control competente, inclusiv schimbul de informații, împărtășirea experienței privind piețele financiare și alte măsuri de acest fel. Articolul

Asevedeași